Velkommen

Jeg har tavshedspligt ift. det, du fortæller under samtalerne, og det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig, og det vi taler om.

Ny europæisk lovgivning, fra 25/5-2018, kræver at psykologer informerer om følgende:

 

  1. HVILKE OPLYSNINGER?

Psykologer noterer og gemmer især oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for vurdering og behandling.

De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg.nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.)

Udover de sociale og helbredsoplysninger psykologen selv noterer om dig, kan psykologen modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. din sundhedsforsikring eller læge.

Oplysningerne anvendes til brug for god samtale eller behandling og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Psykologen kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål.

Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1,litra b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6,stk. 1, nr. 2 og nr. 7).

Psykologen har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt.

  1. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har psykologen oplysningspligt, for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har psykologen underretningspligt.

De oplysninger, psykologen har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil psykologen også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for behandling af din sag, og kun med dit samtykke.

Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

 

  1. HVOR LÆNGE OPBEVARES OPLYSNINGERNE?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk.2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

 

  1. DINE RETTIGHEDER VEDRØRENDE OPLYSNINGERNE

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, psykologen har registeret om dig, ved at kontakte vedkommende direkte. Efter autorisationslovens § 24 må psykologen ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, et der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.

 

  1. KLAGE

Hvis du er utilfreds med hvordan psykologen håndterer oplysninger om dig, vil vedkommende selvfølgelig gerne vide det, og om muligt ændre det, du er utilfreds med.

Derudover kan klager over psykologens behandling af dine oplysninger indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk.