INDIVIDUEL SAMTALE

Man kan vælge at opsøge en psykolog eller psykoterapeut af flere grunde:

 • Når man står i en vanskelig og uoverskuelig livssituation, hvor man kommer i kontakt med følelser, tanker og reaktioner, som kan være både ukendte og overvældende, og hvor man kan opleve en følelse af magtesløshed og handlingslammelse.
 • Når man har brug for at finde løsninger på problemer, som man har kæmpet med gennem længere tid.
 • Når man er nysgerrig på sig selv som et led i en personlig udvikling.

Psykoterapi kan hjælpe til bedre at forstå sig selv; sine tanker, følelser og handlemønstre. Man får gennem psykoterapi støtte til at mærke egne behov, ønsker, grænser og kan blive mere bevidst om sig selv, sine reaktionsmønstre og måde at være sammen med andre på. Herigennem kan man få mulighed for at handle mere hensigtsmæssigt, og til at tage ansvar og træffe valg på et mere nuanceret og solidt grundlag.

Når man vælger at gå i psykoterapi arbejder man sammen med en person, der forholder sig professionelt til problemstillingerne. Kvaliteten af kontakten mellem terapeuten, og den der søger terapi, er et vigtigt element for terapien, og er en ligeså væsentlig del af forløbet som den terapeutiske metode.

Det er generelt svært at sige noget om varigheden af individuel terapi, der kan variere fra ganske få timer til et længere forløb. Varigheden tilrettelægges ud fra den enkeltes problemstilling, behov og livsomstændigheder.

PARTERAPI

Terapi til par kan være hjælpsomt, hvis der er opstået kriser i forholdet eller hvis kommunikationen og kontakten fungerer dårligt.
Problemer i forholdet kan skyldes mange ting f.eks.:

 • Tilbagevendende konflikter/skænderier
 • Utroskab
 • Manglende tillid
 • Lav grad af tryghed
 • Uenighed om f.eks. økonomi, børneopdragelse, forpligtelser…
 • Arbejdspres
 • Sygdom
 • Psykisk eller fysisk magtanvendelse
 • Kommunikationsproblemer

Nogle par er gledet fra hinanden eller har brug for forandringer for at få et meningsfyldt samliv.
Mange har glæde af at genopdage hinanden og kvaliteterne i samværet.

Til de fleste parforholdsproblematikker anbefaler vi, at der indgår 2 terapeuter, da vi har erfaring med, at denne model bringer en god balance ind i terapien.
Modellen giver mulighed for at arbejde videre i individuel terapi, hvis det viser sig, at der er brug for det.

BØRN OG FAMILIE

Der kan være flere grunde til at søge familieterapi.
Når et eller flere familiemedlemmer ikke trives eller når der er uoverensstemmelser mellem familiemedlemmerne, påvirker det både stemning og trivsel i resten af familien.
Formålet med familieterapi er at hjælpe familiens medlemmer til en bedre forståelse af sig selv og hinanden samt den helhed de indgår i. Terapiens konkrete indhold og fokus defineres i samspil mellem familien og terapeuten.
Når alle familiemedlemmer – børn og voksne – deltager i terapien på samme tid, kan de samlet opleve hinandens følelser og bevæggrunde, og her igennem få en anden opfattelse af, hvordan der kan skabes ændringer i samværet.

I samtalerne sørges der for, at alle i familien oplever muligheden for at udtrykke sig, samt at blive lyttet til. Hermed vil der kunne opnås en ny eller ændret forståelse af en selv, de andre, situationen og problemet.
Hvis problemet hovedsageligt er forældrenes bekymring for et barns udvikling og trivsel, tilbyder vi samtaler med barnet i fokus, men med en eller begge forældres deltagelse.
Ved hjælp af børne – forældre samtalen gives forældre og barn en oplevelse af hinanden, ud fra deres forskellige niveauer og ansvarsdeling.

Desuden synliggøres barnets perspektiv for forældrene, så muligheden for, at de kan yde barnet den hjælp og støtte som det har brug for, fremmes.
Ved at benytte sig af denne samtaleform i stedet for at tale med barnet alene, uden forældrenes tilstedeværelse, undgår man den usikkerhed, der hurtigt kan opstå, dels vedrørende barnets loyalitet og dels forældrenes tiltro til deres egen evne til at håndtere de udfordringer med barnet, som de står overfor. Ved forældrenes fysiske tilstedeværelse bekræftes deres vigtighed for barnet både direkte og indirekte.

I visse situationer afholdes samtalen med forældrene alene. Dette sker ud fra en overbevisning om, at forældrene er kompetente og dermed de nærmeste til at støtte deres barn, når udfordringerne er af en karakter, hvor forældrenes interventioner vil være nok.
Hvis større børn ønsker at tale med terapeuten uden forældrenes tilstedeværelse, er dette også en mulighed.

COACHING

Coaching defineres ofte som en professionel samtale, hvor coachen neutralt og ikke-rådgivende styrer processen mod et mål ved hjælp af åbne spørgsmål.
Netop fordi coaching ikke er rådgivning, vejledning eller terapi, men snarere et objektivt refleksionsværktøj, kan det anvendes meget bredt.
Coaching kan være effektivt, hvis man har brug for hjælp til at finde ud af, hvad man vil fremadrettet eller opnå mål, man allerede kender, men som ikke er lykkedes at opnå.
Coaching er en målrettet, bevidstgørende dialog og en motiverende arbejdsform, hvor det drejer sig om at udvikle personens og/eller gruppens faglige og personlige potentiale ud fra egne forudsætninger.
Gennem de senere år har det vist sig, at coaching er velegnet som metode til at skabe bevidsthed, kompetenceudvikling og læring, og anvendes i stadig større udstrækning, både individuelt og i organisationer.

Coaching er velegnet til

 • at fremme personlig udvikling
 • at bidrage til planlægning af karriere
 • at afklare fordele og ulemper ved forandringer
 • at fremme læring, kompetenceudvikling og kommunikation
 • at øge motivationen
 • at styrke og udvikle teamsamarbejde
 • at styrke det personlige lederskab
 • at fremme effekten af strategisk planlægning

GRUPPER

Psykologhuset Vesterport har mangeårig erfaring med kurser og gruppeterapi.
Vi har tradition for at afholde grupper med:

 • Sorg/krise
 • Angstbehandling
 •  Selvudvikling
 •  Stress
 •  Supervisions grupper

Mange problematikker kan med fordel behandles i en gruppeterapeutisk sammenhæng, hvor man er i kontakt med andre der er i samme situation.
Gruppeterapi giver mulighed for at arbejde med egne reaktioner og samspillet med andre mennesker. Der er mulighed for at se på vanskeligheder i sociale sammenhænge, det være i familier, skole, venner eller arbejdssammenhænge.

I gruppen får man mulighed for at forstå andres og egne reaktioner og væremåder i en tryg ramme, hvor der er mulighed for at få hjælp til at bearbejde kontakt-og relationsmønstre.
Gruppen fungerer som spejl og ofte aktiveres gamle og kendte mønstre i deltagerene som er genkendelige fra andre sociale sammenhænge.
I Psykologhuset Vesterport tager vi gerne ud til institutioner, arbejdspladser eller andre grupper og tilrettelægger enkelte- eller tilbagevendende kursusdage enten i form af:

 •  undervisning
 •  supervision
 • teambuilding/personaletræning
 •  debriefing

SUPERVISION

Som supervisorer arbejder vi på at udvikle og kvalificere supervisanderne, ofte psykologer, psykoterapeuter eller andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren, så de bedre kan møde, hjælpe og rumme deres klienter eller patienter i arbejdet.
Supervision er velegnet til at udvikle faglige kompetencer, bearbejde svære situationer, blive inspireret gennem andres erfaringer, samt udvikle faglig omsorg for sig selv og andre. Læring og personlig udvikling opstår naturligt, når deltagere i supervision deler og udforsker egne og hinandens erfaringer og tanker.

Vi har stor erfaring med supervisionsopgaver. Vi superviserer løbende grupper af praktiserende læger, grupper af psykologer, psykoterapeuter eller socialrådgivere og andre faggrupper. Ligeledes superviserer vi psykologer, der ønsker autorisation eller specialistgodkendelse.
Som supervisor vil vi med spørgsmål søge at forstå, udforske og udfordre supervisandens perspektiv, for at fremhjælpe en omorganisering og integration af allerede gjorte erfaringer.
Supervisionen starter typisk med en præsentation af casen, hvor spørgsmål stilles på en måde, så de udvider den andens ”synsfelt” og herigennem fører frem til at se nye muligheder for at handle. Formålet er, at supervisandens egne problemløsende evner og ressourcer kommer i fokus – ofte på en ny og kreativ måde.

Supervisor er således som udgangspunkt tilbageholdende med at komme med gode råd og løsningsforslag, men giver supervisanden lejlighed til at forholde sig undersøgende til eget dilemma. Men vi vil inddrage vores egen viden og erfaring, når vi vurderer, at det er relevant.
Supervision kan være individuelt eller i grupper. Ved gruppesupervision gælder samme principper som er beskrevet ovenfor. Vi starter med, sammen med gruppen, at prioritere hvilke cases, der skal arbejdes med. Supervisionen vil tage udgangspunkt i casen/problemstillingen, samt sørge for at inddrage de øvrige deltageres viden og erfaring på området i en anerkendende proces, som vi styrer.

I er velkomne til at kontakte os for et individuelt tilrettelagt forløb.

UNDERVISNING

Det er et mål for os som undervisere, både at tilføre ny viden, men også at møde kursisterne med en undersøgende og dialogisk kommunikation. Undervisning bidrager bedst med noget nyt, når kursisterne kan relatere til det, der undervises i.
Erfaringsmæssigt bliver det nemmere for den enkelte kursist at koble det nye med noget velkendt, når vi inddrager kursisternes egne erfaringer, hverdagsforestillinger og det, de har lært tidligere i anden undervisning. Dette skaber en kultur, hvor kursisterne stiller spørgsmål og deltager aktivt.

Før undervisningen finder sted vil vi altid have været i kontakt med mindst en repræsentant fra den gruppe vi skal undervise. Således kan vi på forhånd målrette og tilrettelægge, så undervisningen er relevant og vedkommende for netop den gruppe, der skal undervises.
Undervisningens rammer er vigtige for optimal læring. Disse vil blive tilrettelagt på forhånd i samarbejde med kursusarrangøren. Vores undervisning strækker sig fra foredrag, korte oplæg og workshops til kurser over flere dage.

Typisk vil vores undervisning veksle mellem teoretiske oplæg, ple­numdiskussion og praktiske øvelser.
Øvelserne kan være tilrettelagt i form af gruppearbejde, rollespil eller øvelser med udgangspunkt i fx et personligt ændringsprojekt, eksempler fra eget arbejde eller fra andre relevante situationer.

Den psykolog eller psykoterapeut som underviser vil typisk have fokus på inddragelse af den enkelte kursist, samt se og inddrage parallelprocesser som opstår i undervisningen i forhold til det stof, der undervises i, og dermed sikre øget faglig viden kombineret med muligheden for personlig udvikling.

Eksempler på hvad vi kan tilbyde at undervise i:

Motivations samtalen
Kollegial vejledning
Den svære samtale
Stresshåndtering
Konflikthåndtering
Mægling/mediation
Traumer
Overgreb
Borgere med psykopatologi